miércoles, 20 de agosto de 2008

ALGUNS LINKS INTERESSANTS

a) Decret 72/2008 que estableix el currículum de l´educació primària a les Illes Balears
http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp14.pdf

b) Anexo I Competencias Básicas Orden ECI/2211/2007
http://www.derecho.com/l/boe/orden-eci-2211-2007-12-julio-establece-curriculo-regula-ordenacion-educacion-primaria/#AN1

c) Orientacions pel desplegament del currículum de l´E.P. del Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya http://www.xtec.net/estudis/primaria/06_curriculum_2007/desplegament_pri.pdf

No hay comentarios: