viernes, 24 de octubre de 2008

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 2. Finalitats i models curriculars

Models curriculars: model tradicional, model científic, model actiu, model crític.
Presentació PPT. Es pot descarregar a l'adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/finalitats-i-models-1-presentation

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 1. Model didàctic

Caracterització del model didàctic de les CCSS. Presentació PPT que es pot descarregar a des de l´adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/model-did-2-presentation

jueves, 21 de agosto de 2008

Currículum i competències bàsiques

Article sobre el nou currículum per competencies a l´educació obligatòria

UN CURRICULUM PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES: De l´aula al món i del món a l´aula

Revista Perspectiva Escolar, 321
Gener de 2008
Pàg. 74- 85

Roser Canals Cabau


ü Per què un nou currículum?

Encetem un nou curs amb diverses novetats, de les que convé destacar l'aplicació del nou currículum per a l'adquisició de les competències bàsiques a les etapes de l’educació primària i educació secundària obligatòria com a conseqüència de la Llei Orgànica d’Educació de maig de 2006 i el posterior Reial Decret d’ensenyaments mínims del Ministeri d’Educació i els Decrets curriculars que el Departament d’Educació va publicar a finals del curs passat. El calendari estableix que el nou currículum s’implanta aquest al cicle inicial de l'Educació Primària (e.p.) i al 1r i 3r curs de l'Educació Secundària Obligatòria (e.s.o.). El curs 08-09 al cicle mitjà (e.p.) i a 2n i 4t curs (e.s.o.) i el curs 09-10 s’implantarà al cicle superior (e.p.) .

El procés de modificacions que va patir el currículum de la reforma educativa establerta per la l.o.g.s.e. (especialment a e.s.o.) va transformar, progressivament, un currículum semiobert organitzat per crèdits, en un currículum tancat per matèries. Per aquesta raó els centres van etiquetar les diferents promocions subjectes a cadascuna de les modificacions amb data de caducitat. En part, degut a aquesta desafortunada experiència, el nou currículum de la l.o.e. ha estat percebut per una bona majoria de centres i de docents, simplement, com un nou canvi de llibres de text. Potser perquè una manera de sobreviure als canvis sovintejats ha estat abandonar les experiències pròpies, més o menys innovadores i contextualitzades, per refugiar-se en la seguretat que els llibres ofereixen. No entrarem, però, a valorar les diferents causes que han portat a reforçar metodologies transmissores, repetitives, estandaritzades i poc creatives.

La reflexió de J. Carbonell “una escola pensada al segle XIX, amb un professorat format al segle XX, ha d’educar alumnes per al segle XXI”[1] ens porta a mirar la realitat i a preguntar-nos: quina resposta dóna l'escola als nous reptes que planteja la societat del segle XXI? Una nova realitat caracteritzada per la irrupció de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (T.I.C.), especialment a través d'internet, pels canvis en l'economia global i per la consolidació dels sistemes democràtics. Una realitat multicultural, globalitzada, tecnològica i de la informació, que demana destriar quines són les competències clau i quins són els sabers associats al desenvolupament d’aquestes competències que ha de tenir present el currículum en l’educació obligatòria.

Partim d’una herència en què currículum s'associa a llistats de continguts inabastables que s’estavellen contra la realitat. D’una banda, el temps escolar és limitat, i d’una altra, l’escassa funcionalitat dels continguts escolars que una part important de l'alumnat percep. Llavors sorgeixen interrogants com ara: què és realment important? què caldria assegurar que els nois i noies aprenguin a l'acabar l'escolaritat obligatòria per tenir els coneixements necessaris per interpretar el món? És millor fer pocs temes en profunditat o molts temes des d’un enfoc més general? El professorat es veu abocat necessàriament a prendre decisions amb o sense criteri. Tot i que és important definir criteris, potser la clau està en justificar quines són les finalitats educatives que ens proposem (per a què ensenyar?) al seleccionar i seqüènciar els continguts (què ensenyar?) d’una o altra manera (com ensenyar?).

Les aportacions de C. Coll[2] al voltant d'aquestes qüestions són reveladores. Cal identificar i descriure els aprenentatges escolars en termes de competències clau i de sabers fonamentals associats a la seva adquisició. Competències i sabers associats a les alfabetitzacions tradicionals: domini de la llengua oral i escrita, coneixement matemàtic: càlcul aritmètic, raonament matemàtic, resolució de problemes..., coneixement científic i tecnològic. Però, sobretot, incorporar competències i sabers relacionats amb noves alfabetitzacions necessàries per a desenvolupar-se en el món en què vivim:
- Cultura econòmica: identificar i interpretar problemes econòmics, valorar les seves conseqüències...
- Cultura visual: interpretar, utilitzar, valorar i produir imatges per aprendre, per comunicar-se...
- Alfabetització en la multiculturalitat: coneixement, estima i respecte per la cultura pròpia i les dels altres.
- Alfabetització en la cultura de la globalització: coneixement i comprensió de les interrelacions entre fenòmens i processos que tenen lloc a escala global, regional i local.
- Alfabetització en la cultura de la informació i en l'ús de les tecnologies apropiades.

En aquest sentit l'escola ha d’orientar les seves prioritats per capacitar l'alumnat per saber cercar la informació, seleccionar-la i interpretar-la per convertir-la en coneixement. Un coneixement que s’ha de saber comunicar i contrastar amb el dels altres. Així doncs, ja no es tracta d’emmagatzemar informació; els canvis tecnològics fan pensar que aquesta ja no és una feina humana.

Des d’aquesta perspectiva, es comparteix que un objectiu fonamental de l’educació és ensenyar a pensar sobre el món que ens envolta. Aquesta fita ja fou definida per J. Dewey, a principis del segle passat, en caracteritzar l'educació com el desenvolupament del pensament i no, només, com la simple transmissió de coneixements. “Ningú dubta de la importància de fomentar a l’escola els bons hàbits de pensar (...) El pensar parteix del dubte o de la incertesa. Constitueix una actitud indagadora, inquisitiva, investigadora en lloc d’una actitud de domini i possessió. Mitjançant un procés crític s’estén i revisa el veritable coneixement i es reorganitzen les nostres conviccions respecte a l’estat de les coses”.[3]

Tot plegat ens planteja la necessitat de repensar les finalitats de l'educació obligatòria per educar persones que tinguin coneixement sobre el món (saber), disposin de les eines per comprendre’l (saber fer), perquè puguin habitar-lo i millorar-lo (saber ser i saber estar).


ü Un nou currículum o una nova mirada?

És ben sabut que els canvis normatius no pressuposen canvis sobre què, com i per a què s’ensenya. Ni suposa bandejar tot el que ens ha servit fins ara, ans al contrari, es tracta d’evidenciar, subratllar i destacar quines són les propostes, les activitats i les estratègies didàctiques que engresquen l'alumnat i el predisposen a aprendre. Per tant, potser no parlem de res nou, sinó d’orientar el debat al voltant del canvi curricular i dirigir-lo cap a un diàleg pedagògic en el sí dels claustres i dels equips docents per aixecar la mirada i visualitzar quines són les finalitats educatives que contempla el projecte educatiu de cadascun dels centres docents. Un diàleg per actualitzar què i com ensenyar per educar i formar persones el més competents possible per a exercir com a ciutadans.

Definides les finalitats, aleshores cal precisar què i com ensenyar ja que els continguts són els mitjans a través dels quals es desenvoluparan les competències i les metodologies les estratègies i eines que ho fan possible.

El mateix currículum defineix “competència” com l'aplicació de coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. I l’acompanya de l'adjectiu “bàsica” perquè es tracta que tot l'alumnat pugui adquirir les competències necessàries per exercir com a ciutadans i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. En la mateixa definició s’identifiquen, doncs, els tres blocs de continguts que amb el currículum de la l.o.g.s.e. vàrem aprendre a destriar: els coneixements o continguts conceptuals, les habilitats o els continguts procedimentals i les actituds o els continguts d'actituds, valors i normes i que ara es tracta de tornar a integrar sota el paraigua de “competència”. Vegem un exemple.

En la concreció del currículum del coneixement del medi natural, social i cultural s’explicita que una competència pròpia d’aquesta àrea és:
“Ús del coneixement científic per comprendre situacions properes relacionades amb problemàtiques ambientals, amb la conservació de la salut o amb l'ús d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents per actuar”. En el contingut s’hi pot identificar un concepte i un valor, el de sostenibilitat; l’aplicació del concepte a l'estudi d'un problema mediambiental proper; i una acció que suposa aplicar-ho, de manera pràctica, a un model de vida sostenible.

Seguim parlant, per tant, d’objectius, d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i de continguts, només que hi afegim una fita més a llarg termini: l'assoliment de competències que possibiliten seguir aprenent, ja que s’esdevé “competent” al llarg d’un procés d’ensenyament-aprenentatge però que va més enllà de l'escolaritat obligatòria. En aquest sentit, s’avança un pas més: mentre que els objectius i les activitats associats a l'aprentatge de continguts són contextuals i poden canviar quan canvien els referents de les ciències, les competències tenen un recorregut més ampli que s'inicia a l'escola i continua al llarg de la vida.


ü Elements clau d’un currículum per al desenvolupament de competències

En aquest marc el currículum, entès com a conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació, tracta de proporcionar a l'alumnat els coneixements científics i les habilitats per ubicar-se en el món, esbrinar els seus orígens i les causes dels problemes i fenòmens actuals, per integrar-se en la societat com a persona individual i com a ciutadà que participa en la seva millora.

El currículum per competències es proposa, doncs, integrar els tres blocs de continguts i seleccionar-los tenint en compte dos aspectes fonamentals:
- La transversalitat: entesa com la integració dels diferents aprenentatges posant en relació els distints tipus de continguts disciplinars.
- La funcionalitat: que suposa l’aplicació dels coneixements en diferents situacions i contextos.

En relació amb la funcionalitat de l’aprenentatge per competències, l’organització dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals esdevenen els mitjans a través dels quals es pot comprendre i interpretar el món. En la mesura que l'alumnat pren consciència que els coneixements serveixen per comprendre i proposar solucions a problemes coneguts, propers i reals en reconeix el seu valor. Per assegurar la funcionalitat dels aprenentatges el professorat ha de donar rellevància a la contextualització dels fets i fenòmens de manera que en l’estudi dels diferents temes cal crear situacions didàctiques que permetin la transferència de coneixements a la interpretació dels problemes en diferents contextos i al desenvolupament d’actituds i actuacions individuals i col·lectives que permetin dur a la pràctica els valors que hi són implícits. Per exemple: en l'estudi dels impactes de les migracions actuals es tracta de transferir aquest coneixement, d’una banda, a la interpretació d’aquest fenomen en el barri o municipi on se situa l'escola, d’una altra, generalitzar les causes i conseqüències dels fenòmens migratoris actuals a escala global per, en últim terme, incorporar a la vida de cada dia valors com ara el respecte i la cooperació.

Algunes qüestions que podrien ajudar als equips docents a reflexionar sobre la funcionalitat de les decisions que es prenen en relació amb la funcionalitat del currículum poden ser:
§ Els continguts que es treballen a l'aula estan relacionats amb fets reals o amb problemes quotidians?
§ Es treballa a partir de notícies de l'actualitat?
§ Es dóna importància a aspectes procedimentals basats e l’experimentació, el treball de camp o la manipulació?
§ Els coneixements es tradueixen en actituds i accions quotidianes, tant individual com col·lectivament?

En relació amb la transversalitat del coneixement, els continguts de les diferents matèries s’haurien de plantejar des d’un enfocament transdisciplinar (entre disciplines de diferents àrees del coneixement) per al desenvolupament de les competències bàsiques. Aquest enfocament suposa establir un mapa de la transversalitat dels continguts. Es a dir, buscar les interseccions dels continguts de les diferents matèries i seqüenciar-los de forma coherent, evitant les repeticions, evidenciant els oblits i prenent decisions sobre què, qui i quan s’ensenya. Per exemple, al treballar procediments cartogràfics convé que els alumnes comprenguin el concepte de proporcionalitat per poder aplicar-ho a la comprensió i ús de l'escala d'un mapa. En aquest sentit serà necessari prendre acords compartits entre el departament de ciències socials i el departament de matemàtiques, per a comprendre, representar i interpretar l'espai per orientar-se i desplaçar-se mitjançant l'ús de croquis, plànols i mapes.

Algunes qüestions que podrien ajudar als equips docents a reflexionar sobre la transversalitat de les decisions que es prenen en relació amb el currículum poden ser:
§ Es prenen acords interdepartamentals per seleccionar i seqüenciar continguts comuns?
§ La seqüència didàctica se centra en l’estudi de fets, fenòmens o problemes des d’una visió global?
§ Es realitzen projectes transversals a nivell de centre com ara: setmana cultural, jornades solidàries, tallers interdisciplinaris... ?

Els sabers, la seva selecció i enfocament, per a l'adquisició de les competències bàsiques, no pot anar al marge d’un objectiu més ampli: que l'alumnat adquireixi les eines per aprendre i prengui consciència del propi procés d’aprenentatge. Es tracta de transferir a l'alumnat les estratègies per aprendre a aprendre i tenir autonomia per seguir aprenent al llarg de la vida.

Algunes qüestions que podrien ajudar als equips docents a reflexionar sobre l’adquisició de cotes d’autonomia per part de l'alumnat a través de la transferència d’estratègies per aprendre a aprendre poden ser:
§ L’alumnat sap gestionar el treball en grup de forma cooperativa?
§ Les estratègies per a l'avaluació dels aprenentatges tenen en compte la gestió de l'error a través de l'autoregulació?
§ L’alumnat pren decisions sobre què i com aprendre?


ü Les competències bàsiques

El currículum per al desenvolupament de les competències bàsiques a l'educació obligatòria prioritza tres grans blocs de competències que estableix i estructura de la manera següent:
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN

ü COMPETÈNCIES
COMUNICATIVES
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
2. Competències artística i cultural

ü COMPETÈNCIES
METODOLÒGIQUES
3. Tractament de la informació i competència digital

8. Competència social i ciutadana
4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

ü COMPETÈNCIES PERSONALS
6. Competència d’autonomia i iniciativa personalLa concreció de cada bloc de competències s’estableix en l´annex 1 tan en el decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària i com en el decret 143/2007 que estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. Són les mateixes competències per l'etapa d'educació primària i d’educació secundària que s’aniran desenvolupament gradualment, fins i tot més enllà de l'educació obligatòria per aconseguir el bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú.

En l'annex 2 es desplega el currículum per cadascuna de les diferents àrees (a l’educació primària) i matèries (a l'educació secundària) concretant, per una banda les competències pròpies de l'àmbit o la matèria i, d’una altra, les aportacions de l'àmbit o la matèria a les competències bàsiques.

Cal subratllar la importància d’assegurar uns fonaments ferms des dels inicis de l’escolaritat i no perdre de vista la idea que es tracta d’anar bastint l'edifici amb peces que es cohesionen amb les de sota i amb les dels costats, a l’hora que permetin recolzar amb solidesa les que se situaran al damunt. L’edifici que es vol bastir se sosté sobre quatre pilars bàsics:
Ø Ser i actuar de forma autònoma
Ø Pensar i comunicar
Ø Descobrir i tenir iniciativa
Ø Conviure i habitar el món.

ü Les estratègies didàctiques i metodològiques

Un aspecte també important que es planteja en el nou currículum és l'adequació de les estratègies didàctiques i metodològiques a l'ensenyament i aprenentatge per competències. És ben sabut que una determinada manera d’ensenyar condiciona com s’aprèn. Si parlem de transversalitat, funcionalitat i autonomia en l'aprenentatge, estem posant en qüestió els mètodes i estratègies associats a un ensenyament de tipus transmissiu.

Des de la concepció constructivista aprendre consisteix en integrar i relacionar nous coneixements amb els coneixements preexistents per tal que els aprenentatges siguin significatius i aplicables. Atès que no es tracta d’emmagatzemar coneixements esdevé fonamental ensenyar als alumnes a cercar la informació i a interpretar-la a la llum de les raons del coneixement per tal de construir interpretacions pròpies. En aquest procés intern esdevé fonamental el paper del llenguatge que és l’eina que permet reconstruir el coneixement[4].

Tanmateix l'educació és possible perquè el coneixement és comunica i comparteix amb els altres, de manera que aquest procés requereix l'ús de les habilitats discursives de la llengua que permeten comunicar i participar en la construcció compartida del coneixement. Així doncs, ensenyar i aprendre és un procés de comunicació on el diàleg adquireix gran rellevància. El discurs de l'aula és, doncs, de doble direcció entre el professorat i l'alumnat on el professorat no es limita a donar informació sinó que posa en contacte l'alumne amb el coneixement facilitant les eines del llenguatge i del pensament que permeten transformar la informació en coneixement.

En la societat del coneixement l’entorn escolar ja no és l’únic transmissor de la informació i la cultura. En el nostre món la informació i els coneixements són abundants, fins i tot excessius i fugaços. Ens arriba constantment i des de mitjans diversos (ràdio, premsa, televisió, internet) i en formats molt diversos on predomina la imatge i el so per damunt del textos escrits i orals. Aquests canvis demanen redefinir el paper del mestre que esdevé l'expert que guia l'aprenent en la tria i selecció de la informació i li ensenya com organitzar-la per fer-la seva comprensivament, creant el marc discursiu adequat perquè aquest coneixement pugui ser contrastat i discutit.

Repensar el paper del mestre requereix cercar altres metodologies que permetin posar en contacte l'aprenent amb el coneixement tot creant situacions didàctiques que apropin la lògica de l'alumnat a la lògica de la ciència. Aquestes situacions didàctiques faciliten que alumne participi activament d'aquest procés, formulant hipòtesis, buscant explicacions, construint punts de vista propis,... tot fent-li prendre consciència de quines estratègies desenvolupa per reconstruir el coneixement. Si el mestre fa atenció als processos singulars pels quals l'alumne arriba, a la seva manera, a reconstruir el coneixement hi pot intervenir per guiar-lo, millorar-lo i, si cal, reconduir-lo.

Així, doncs l'aula esdevé un taller de treball on els mitjans per obtenir la informació hi són presents i d’on s’obté la informació, es tria, es selecciona, s’organitza, es reelabora, es comunica, es comparteix, s’intercanvia, es contrasta... El mateix espai requereix una altra organització que faciliti aquesta comunicació on l’aprenent interacciona amb els mitjans d'informació, amb el mestre i amb els propis companys. És una proposta metodològica que requereix una gestió de l'espai i el temps més flexible, de manera que resulta impensable que una activitat acabi amb un estrident cop de timbre que obliga a canviar d’espai i de discurs.

El procés d'ensenyar i aprendre esdevé així un discurs que va i ve i que construeix el coneixement de manera compartida a partir de les aportacions dels estudiants i del professor. A partir de la discussió s'aporten noves raons i noves evidències que són examinades per descabdellar el fil d'un nou raonament.
Ø El treball per projectes: una metodologia per a l'adquisició de les competències bàsiques a l'educació primària

El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat.
b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques ies posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
d) Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
e) Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el què s'ha après i com s’ha après.
f) S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a construir coneixement de forma compartida.


Ø L’aprenentatge per problemes: una metodologia per a l'adquisició de les competències bàsiques a l'educació secundària

El plantejament de temes de forma problematitzada, a partir d’interrogants o formulació d’hipòtesis que cal comprovar pot ser, per l'alumnat de secundària, una forma d’aprenentatge més estimulant ja que permet identificar problemes, aprendre a fer-se preguntes, representar-se com haurien de ser les coses...

L’ensenyament a partir de la resolució de problemes facilita la comprensió de la complexitat del nostre món a través del coneixement així com al desenvolupament d’un pensament crític i alternatiu i l'adquisició d’estratègies per aprendre a aprendre, ja que suposa:
- informar-se sobre les característiques del problema
- identificar les variables que intervenen i les diferents interpretacions que hi pot haver en relació a un mateix problema
- fer-se preguntes
- construir una interpretació pròpia a la llum del coneixement
- proposar solucions diverses i creatives

Així doncs, algunes estratègies i orientacions metodològiques que el professorat ha de tenir en compte per al desenvolupament de les competències bàsiques:
- El diàleg pedagògic a l'aula i la construcció compartida del coneixement.
- L’ús de les eines de la llengua i del pensament que fan possible seleccionar i interpretar la informació per construir i comunicar el coneixement.
- La creació de situacions didàctiques adreçades a crear interès mitjançant la resolució de problemes i a fer copsar la utilitat dels aprenentatges per entendre com és el món on vivim.
Estratègies com: el treball de camp, petites investigacions, treballar a partir de notícies d'actualitat, realitzar jocs de simulació... on els nois i noies participin de la reconstrucció del coneixement.
- Ús de fonts d’informació diversificades: lectura d’imatges, entrevistes i enquestes, premsa, treball de camp...
- El desenvolupament d’un pensament crític i alternatiu.
- Les estratègies de treball cooperatiu i les estratègies per aprendre.


ü La presa de decisions del professorat en relació al currículum.

Finalment, un aspecte significatiu del currículum és que té un marge prou ampli per a la definició de projectes propis i contextualitzats. En aquest sentit reforça l’autonomia de centres cap a la definició del seu propi projecte educatiu i curricular.

En els annexos s’estableix una assignació horària global de les àrees (e.p.) i a les matèries (e.s.o.) i una assignació horària mínima. La diferència entre les hores globals i les hores de compliment mínim dóna un marge prou ampli perquè els centres puguin implementar projectes interdisciplinaris o globalitzats. Per tant, a partir del proper curs els centres haurien d’anar definint el seu propi projecte educatiu sense perdre de vista que les decisions sobre l’organització del currículum estan al servei de les finalitats educatives que es proposin. D’altra banda, seria també recomanable que el professorat pugui disposar d’algunes claus per interpretar el currículum des de les àrees o matèries ja que una lectura lineal pot fer caure en el parany de pensar que “tot és igualment important i necessari”.

Convindria aprofitar el canvi de currículum per encetar durant el proper curs un debat de fons en el sí dels claustres perquè les decisions que es prenguin estiguin d’una banda, fonamentades i compartides i, d’una altra, vinculades a processos de formació, de reflexió sobre la pràctica i d’innovació.

Algunes propostes per dinamitzar el debat en el si dels claustres poden ser:
Ø Determinar quins són els canals de discussió i participació del professorat en cada centre (equips docents, departaments, comissió pedagògica...).
Ø Identificar els lideratges pedagògics del professorat per compartir “bones pràctiques”.
Ø Reflexió i presa de decisions al voltant del desenvolupament de les competències bàsiques:
- Identificar quin és el punt de partida (aprofitar actuacions fetes, com per exemple, la reflexió i la presa de decisions al voltant dels resultats de les proves de competències bàsiques).
- Determinar la contribució de les diferents àrees a l'adquisició de les competències bàsiques.
- Prioritzar quines competències convé treballar (per a tot l'alumnat, per a cada nivell...).
- Prendre acords per treballar-les a l'aula.
- Proposar quin tipus de formació s’ajusta a les necessitats detectades.


Donem-nos, doncs, el temps necessari per interioritzar i compartir la nova mirada que suposa un currículum orientat a l’adquisició de competències bàsiques, sense perdre de vista quin és l'horitzó:

Aconseguir que els nois i noies, a l'acabar l’educació obligatòria, adquireixin les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu, que ens ha tocat viure.


Roser Canals Cabau
Professora d’Educació Secundària
Professora de Didàctica de les Ciències Socials
rscanals@ya.com
[1] Carbonell, Jaume. (2001) La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Morata, Madrid, 2001.
[2] Coll, Cèsar (2007). Currículum i ciutadania: el què i el per a què en l´educació escolar. Debats d’educació. Fundació Jaume Bofill i Universitat Oberta de Catalunya.
[3] Dewey, J. (2001): Democracia y educación. Madrid. Ed. Morata. Pàg. 249.
[4] Jorba, J; Gómez, I i Prat, A. (1998) Parlar i escriure per aprendre. ICE de la UAB.

miércoles, 20 de agosto de 2008

PER SABER-NE MÉS. Links a alguns articles interessants

> F. Hernández. Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad
http://ddd.uab.es/pub/educar/0211819Xn26p39.pdf

> C. Coll. Una encrucijada para la educación escolar. Monográfico Cuadernos de Pedagogía sobre las competenciasbásicas en el nuevo currículo.
http://didac.unizar.es/jlbernal/did_artcompet2.pdf

> N. Sanmartí. ¿Para qué sirve evaluar?
http://www.cienciesnaturals.com/capaval2008/NSan.evaluar.pdf

> Conferència Nacional d'Educació. Relació de les competències bàsiques.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.0abe0881c305d9a1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=fc2ade727ec39110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fc2ade727ec39110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

> Roser Canals. UN CURRICULUM PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES: De l´aula al
món i del món a l´aula. Perspectiva Escolar. Gener 2008.
http://www.mrpmenorca.org/index.php?option=com_remository&Itemid=27&func=startdown&id=24

ALGUNS LINKS INTERESSANTS

a) Decret 72/2008 que estableix el currículum de l´educació primària a les Illes Balears
http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp14.pdf

b) Anexo I Competencias Básicas Orden ECI/2211/2007
http://www.derecho.com/l/boe/orden-eci-2211-2007-12-julio-establece-curriculo-regula-ordenacion-educacion-primaria/#AN1

c) Orientacions pel desplegament del currículum de l´E.P. del Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya http://www.xtec.net/estudis/primaria/06_curriculum_2007/desplegament_pri.pdf